Ochrana osobních údajů

I. Obsah a účel dokumentu

  1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých zákazníky společnosti Vyplašto s.r.o., Republikánská 1179/47, Lobzy, 312 00 Plzeň.
  2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit současné i potenciální zákazníky (subjekty údajů) s jejich právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.  
  3. Společnost Vyplašto s.r.o. si váží důvěry svých zákazníků, se kterou nám své osobní údaje poskytují, a proto postupuje při zpracování osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecné nařízení o ochraně osobních údajů, všeobecně známé pod zkratkou GDPR. 

II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat

Vyplašto s.r.o., Republikánská 1179/47, Lobzy, 312 00 Plzeň, IČ:08685789

(dále jen „Správce“) kontaktní e-mail: info@vyplasto.cz, kontaktní telefon: +420 734 750 876,  webové stránky: www.vyplasto.cz

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Zpracováváme údaje, které nám zákazník sám poskytne, buď pouze za účelem konkrétní objednávky, registrací v e-shopu, nebo samostatným dobrovolným souhlasem. 

Osobní údaje, které zpracováváme:  

Jméno, příjmení, titul, adresa, IČ, DIČ, telefonní číslo, IP adresa, e-mail a informace o předchozích objednávkách.

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření kupní smlouvy a email marketingu.

Abychom s vámi mohli uzavřít kupní smlouvu a dodat vám vámi objednané zboží, případně s Vámi vést i s tím související komunikaci, zpracováváme tyto běžné osobní údaje:
Jméno, příjmení, titul, adresa, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mail, IP adresa.

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy kupní, uzavřené mezi námi.
K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu. Dalším oprávněním pro zpracovávání a uchovávání osobních údajů může být výslovný, dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů, který je možné kdykoliv odvolat jak je uvedeno dále v bodu VI. Není-li dáno jinak trvá výslovný souhlas 4 roky.    

B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví a daňového práva a povinností vyplývajících ze zákona, zpracováváme tyto osobní údaje:  Jméno, příjmení, titul, adresa, IČ, DIČ.

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.  

C. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů

Vyplašto s.r.o. nevyužívá oprávněného zájmu a osobní údaje nad rámec kupní smlouvy zpracovává na základě výslovného souhlasu zákazníka (subjekt údajů)

D. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu

Pokud nám udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat vaše osobní údaje k zasílání nabídky našich služeb a produktů. Před tím, než nám váš souhlas udělíte, budeme vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Osobní údaje budou zpřístupněny příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá v konkrétní situaci zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

A. Právo na přístup k osobním údajům  

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování. 

B. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.  

C. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

D. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. 

E. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné máte právo požadovat přímo předání jinému správci.  

F. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu. 

G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz 

VII. Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, ukládáme na servery našeho e-shopu a do účetního systému. Osobní údaje jsou zabezpečeny podle moderních standardů uznávaných v oboru, data přenášena šifrovaně pomocí HTTPS protokolu.

Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je z naší strany pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

Hesla zákazníků ukládáme zahashovaná algoritmem bcrypt s cenou 8. 

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu info@vyplasto.cz.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.vyplasto.cz

Toto znění je účinné od 1.9.2020